به نام آرزوها...

شبی با رویکرد آرزوها...
گفتند قدر هر کس را از بزرگی آرزوهایش باید فهمید. ممکن است آرزوی کسی مثل من همین دنیوی جات روزمره باشد و همین خوشی های زودگذر. و ممکن است آرزوی دیگری آرزوهای بزرگ تری باشد. گفتند اگر آرزوهایش را نمی دانی می توانی بزرگی اش را از بزرگی دعاهایش بفهمی. ممکن است دعاهای کسی مثل من همین دنیوی جات زود گذر دنیا باشد و دعاهای دیگری فرج امام زمانش. سلامتی همه. آزادی شیعیان دنیا. رفع گرفتاری ها. سلامتی مریض ها. هدایت گمراهان. سلامتی خیر جانبازان. و کلی دعاهای آخر منبری دیگر که همیشه برایم سوال بوده که واقعا آدم ها اینقدر بزرگ هستند که اول و برای بقیه دعا کنند؟ آن هم برای همه مریض هایی که ندیدند؟ برای کسانی که می گویند در آن سوی آبهای دنیا مسلمان اند و شیعه؟ و البته چقدر زیباست اگر حداقل آرزوها و دعاهای همان منبری که این ها را می گوید تا مردم آمممممممممممین بگویند، همین ها باشد.
خدایا دعاهایمان و آرزوهایمان را از جنس دوستانت قرار بده!
-----------------------------------------------------------
راستی می خوام اگه بشه همه پیامک های این سال ها رو جمع کنم. برخی های برخی هاشو دارند. برخی هاش اینجا بوده. و خلاصه اگر هر کسی میتونه در این مسیر به ما کمک کنه. راهنمایی بفرمایید...
یا علی

/ 0 نظر / 16 بازدید