با این حساب فطریه ام پای زینب است

...یک ماه ازعطش به غمش گریه کرده ام
مهرقبول طاعتم امضای زینب است
وقتی که قوت غالب من اشک روضه هاست
با این حساب فطریه ام پای زینب است
امروز درمصائب اولطمه می زنم
فردا ((شفیعه)) منصب والای زینب است
دارم یقین که عیدی امسالم ازکرم
یک کربلابه لطف دعاهای زینب است...

/ 0 نظر / 22 بازدید