اگر امانش می دادند

پدرش در رکوع بود که سائل آمد و انگشتری‌اش را بخشید.
به پدرش رفته بود.
خودش،
انگشتری‌اش را می‌بخشید؛
اگر امانش می‌دادند ...

-----------------------------------------------------------------------------

امشب شب آخره و فردا روز آخر. تا سال بعد زنده باشیم و لایق...یا نه...!

/ 1 نظر / 19 بازدید

امام حسین تنها شکست خورده پیروزتاریخ است.حیف این ماه تموم شد .می تونستیم خیلی چیزها یاد بگیریم.