تشکر کن یک بار!

خیلی چیزها را باید سر سفره اهل بیت از اهل بیت خواست. اصلا همه چیز را باید خواست. می گویند گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه جیست؟ باید بخواهی. خوب هم بخواهی. اما همیشه برای من سوال بود که آنها که می دانند قبل از اینکه بخواهی، چرا باید بخواهی تا بدهند؟ اصلا باید بخواهی؟ یا یک حس و غریزه عادی آدمی است؟
اصلا به نظرم قشنگ تر آن است که به زبان نیاوری. نگویی. نمیدانم. شاید این مراتبی از ایمان باشد که من ندارم. اینکه باور داری قبل از اینکه بروی، پا در مجلس ارباب بگذاری، قبل از اینکه روضه بخوانند، گریه کنی، سینه بزنی، قبل از اینکه هر وقت و هر جا بخواهی، آنها می دانند. اما شاید با معرفت تر باشی اگر گاهی هم نخواهی. فقط بروی و تشکر کنی بابت اینکه راهت دادند. بابت اینکه دستت را گرفتند و رها نکردند. بابت اینکه آبرویت نوکری آنهاست و آرزویت کربلایشان. شاید معرفت زیبایی است رفتن و نخواستن. رفتن و تشکر کردن. رفتن و درد دل کردن. اما باز هم نخواستن. نمیدانم می شود یا نه؟ حداقل یک بار. همیشه می روی و می خواهی، یکبار برو و تشکر کن. همین...
اربعین در پیش است. ای کاش توفیقی باشد که برویم و فقط تشکر کنیم. بابت این سال ها، بابت این دهه، بابت کربلای اربعین... ای کاش...

/ 2 نظر / 22 بازدید
چادرخاکی

قبله تا طاق دو ابروى تو را کم دارد چون نمازي ست که انگار خدا کم دارد همه ی خلق سر سفره تو مهمانند کرم سفره تو باز گدا کم دارد سر ما را به دو تا کيسه زر گرم نکن سائل خانه ات اين بار دعا کم دارد گريه کن هاى تو را قلب مصفا دادند هر کجا گريه ی تو نيست صفا کم دارد کاروانى پى ات افتاد و پى اش افتادم ديدم انگار سگ قافله را کم دارد من پى تربت بين الحرمينم، بفرست چون مريضى که مريض است و دوا کم دارد تا رسيدن به کمالات بلا بايد ديد هر کسى که نرسيده ست بلا کم دارد بين حج کرببلا رفتى و يعنى حج هم نيست مقبول اگر کرببلا کم دارد خانه ما دو سه ماه است حسينيه شده اين وسط عکس تو را خانه ما کم دارد عاقل آن است که مسکين اباعبدالله ست هر کسى نيست در اين خانه گدا، کم دارد گريه کم دارم و فرياد زدن، پس اى داد مانده حالا جگرم بين دو تا "کم دارد" علي اكبر لطيفيان

لب ساحل

خوب بود