عتباتی دیگر

دارد دل ما راه نجاتی دیگر

در مشهد و در قم عتباتی دیگر

بر بانوی با کرامت قم صلوات...

بر شاه خراسان صلواتی دیگر...

/ 0 نظر / 2 بازدید